Västerbo Social Omsorgs Vårdkedja

Västerbo Social Omsorg har expanderat sin verksamhet och öppnar upp Öppenvården My Next Move (MNM) i Malmö som ytterligare en länk i Västerbos vårdkedja.

Västerbo Social Omsorg är en verksamhet som riktar sig till ungdomar som av olika anledningar behöver stöd och omsorg i form av boende och öppenvård. Vi har en gedigen erfarenhet att arbeta med ungdomar med psykosocial problematik och vår verksamhet bygger på en värdegrund som tar avstamp i allas lika värde och rätt att finna en plats i samhället.

Ungdomsvård & öppenvård i Malmö - Västerbo Social Omsorgs Vårdkedja

Öppenvård för ungdomar i Malmö

På Västerbo har vi ett bio-psykosocialt synsätt på människan vilket också avspeglas i personalgruppen. Vi arbetar utifrån BBIC och vi tror på ett salutogent synsätt där människans delaktighet, vilja till mening och begriplighet underlättar utveckling mot ett självständigt vuxenblivande. Hos oss är anknytningsteori och lågaffektivt bemötande en självklar grundsten i hur vi bemöter ungdomarna. Alla våra behandlare har utbildning i TMO- traumamedveten omsorg vilket ger bra förutsättning för god återhämtning.

Västerbo Social Omsorgs vårdkedja innefattar HVB hem, stödlägenheter, träningslägenheter, öppenvård och utredningar. Vår personal består bland annat av psykologer, socionomer, terapeuter och behandlingsassistenter.

Västerbo Social Omsorg HVB

Västerbo Social Omsorg stöd- och träningslägenheter

Stöd- och träningslägenheter

· Öppenvård och utökad insats ·

Västerbo Social Omsorg har som målsättning att kunna erbjuda en gedigen vårdkedja och har därför utvecklat en Öppenvård för de ungdomar som är i behov av utökat stöd. Öppenvården kallar vi My Next Move, ett nästa steg till tillfrisknande. MNM Öppenvård i Malmö vänder sig till ungdomar, 13- 24 år, med psykosocial problematik, trauma, missbruk, självskadebeteende, kriminalitet, hemmasittare och neuropsykiatriska svårigheter. MNM erbjuder även stöd till föräldrar och nätverk samt kan bistå med neuropsykiatriska utredningar. 

Läs mer om målgrupp för MNM´s öppenvård i Malmö

· Varför Öppenvård? ·

Öppenvården kan vara ett komplement till en redan befintlig placering inom HVB eller som en insats för en ungdom som bor ensam eller i träningslägenhet. 

Läs mer om våra metoder inom öppenvården för ungdomar i Malmö

· Kontakta oss ·

Välkommen att kontakta oss för frågor och placering: info@mynextmove.se, Placeringssamordnare 0760 20 93 28, Verksamhetschef MNM 0733 68 76 87